Reakcija Platforme Doma mladih

Objavio Tonči, 15/06/2016, pod: novosti

Platforma Doma mladih uočila je nepravilnosti u proceduri dodjele sredstava za javne potrebe u kulturi Grada Splita te reagirala dopisom koji prenosimo u cijelosti.

S ciljem izbjegavanja nepravilnosti i nejasnoća te povećavanja transparentnosti kod postupka dodjele financijskih sredstava, Platforma Doma mladih upozorava javnost na postupak dodjele sredstava za provedbu projekta prijavljenih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2016. godinu.

 

Mimo natječajnom dokumentacijom propisanih uvjeta, određenim je korisnicima odobrena povećana potpora, a određenom je broju korisnika konačnim zaključkom odobreno financiranje, premda uopće nisu bili na Privremenoj listi odobrenih projekata. Iako Grad Split nije bio obavezan, prema Uputama za prijavitelje, objaviti Privremenu listu odobrenih projekata već su obavijesti o rezultatima slali neujednačenom dinamikom prijaviteljima poštom, Platforma Doma mladih tražila je u skladu s Uredbom javnu objavu Liste, koja je naknadno objavljena na mrežnim stranicama Grada Splita, ali je propušteno objaviti Rezervnu listu, koju procedura opisana u Uputama za prijavitelje predviđa. Usporedbom Privremene liste i  Zaključka o Planu raspodjele financijskih sredstava jasno je da su nekim prijaviteljima odobreni budžeti značajno povećani, premda opis procedure donošenja odluke o dodjeli sredstava opisan u Uputama za prijavitelje ne predviđa tu mogućnost, već predviđa isključivo aktivaciju Rezervne liste u slućaju da nakon zaključivanja Privremene liste ostane sredstava za financiranje dodatnih programa.

 

Ovim putem pozdravljamo nastojanje Službe za kulturu za primjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge kao i spremnost Službe i pojedinih Vijeća u kulturi Grada Splita za međusektorsku suradnju s ciljem pozitivnih promjena u podizanju razine transparentnosti i odgovornosti prilikom dodjeljivanja financijskih sredstava iz gradskog proračuna, ali također smatramo da su potrebni dodatni napori u primjeni Uredbe bez dodatnih intervencija interesnih pojedinaca ili skupina u bilo kojoj fazi natječajne procedure.

 

U nastavku Platforma Doma mladih predlaže nekoliko mjera za koje smatramo da bi doprinijele utvrđenoj natječajnoj proceduri u smislu transparentnosti raspodjele gradskog proračuna te apeliramo na njihovo usvajanje od strane Službe za kulturu:

  • unaprijed definirati te objaviti u Uputama za prijavitelje ukupan iznos raspoloživih sredstava po Pozivu, iznose predviđene za pojedina programska područja te planirane najniže i najviše iznose pojedinačnih ugovora, kao i maksimalan iznos koji jedan prijavitelj može dobiti po objavljenom natječaju
  • u Uputama za prijavitelje jasnije definirati prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti te prioritetna područja i aktivnosti koje će imati prednost u odobravanju financijskih sredstava
  • nakon provjere formalnih uvjeta natječaja na mrežnim stranicama Grada objaviti listu prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva i koji ne idu u daljnju proceduru ocjenjivanja projekata
  • u Uputama za prijavitelje objaviti obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava, uključujući i mjerljive te usklađene obrasce kriterija koje primjenjuje pojedino Vijeće
  • na mrežnim stranicama Grada objaviti privremenu i rezervnu listu za financiranje
  • na mrežnim stranicama Grada objaviti rezultate poziva s podacima o prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva s odobrenim iznosima. Grad Split bi nakon donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava pisanim putem trebao obavijestiti prijavitelje čiji projekti nisu prihvaćeni za financiranje te o razlozima nefinanciranja njihova projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta
  • na mrežnim stranicama Grada objaviti Odluku kojom se obrazlaže model (pre)raspodjele neugovorenih sredstava raspoloživih Pozivom (ako dođe do situacije da postoje neugovorena sredstva)

 

Ovim putem također apeliramo na Službu za kulturu da u procesu procjene prijava i donošenju odluka o dodjeli sredstava sustavno i dosljedno provodi niz mjera i postupaka već jasno utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje prate Javni poziv.

Oznake: , ,

RSS 2.0 | trackback