Platforma Doma mladih zagovaračka je platforma na lokalnoj razini – neprofitna, nestranačka i participativna inicijativa za nezavisnu kulturnu scenu i scenu mladih/za mlade.

Platforma Doma mladih (PDM) je savez udruga za nezavisnu kulturnu scenu i scenu mladih koja djeluje kao zagovaračka platforma na lokalnoj razini. PDM djeluje od 2012., najprije kao neformalna inicijativa koja kroz zagovaranje, osnaživanje, istraživanje i aktivizam djeluje na razvoj izvaninstitucionalne kulture i umjetnosti te na sektor mladih surađujući s nizom lokalnih, nacionalnih i međunarodnih udruga, umjetničkih organizacija, saveza udruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave te s drugim relevantnim institucijama u području kulture, umjetnosti i sektora mladih. Ciljevi PDM-a usmjereni su na osmišljavanje modela suupravljanja prostorom Doma mladih kako bi se riješio problem neadekvatne prostorne infrastrukture u kojoj djeluje nezavisna kultura u gradu Splitu. Dosadašnja nastojanja za uspostavljanje suupravljačkog modela nadograđena su nizom aktivnosti za povećanje vidljivosti programa Platforme, suradnju s različitim akterima kao i osiguravanjem uvjeta za uspostavljanje društveno-kulturnog centra, diskurzivnog prostora gdje se ohrabruju specifične forme dijaloga, aktivizma i djelovanja u području kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na uključivanje mladih.

Također, PDM usmjerava zagovaračke aktivnosti prema transparentnoj raspodijeli proračunskih sredstava za kulturu i mlade, uz provedbu edukacijskh aktivnosti kojima jača kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave nezavisnom kulturom i/ili mladima. PDM kroz osnaživanje, zagovaranje, istraživanje i aktivizam djeluje na razvoj institucionalnog i društvenog okvira te izvaninstitucionalne kulture u lokalnom i nacionalnom kontekstu.

PDM od 2015. djeluje kao formalna udruga, odnosno savez udruga za nezavisnu kulturnu scenu i sektor mladih koja kontinuirano i aktivno surađuje s Multimedijalnim kulturnim centrom, upraviteljem zgrade Doma mladih na razvoju modela društveno-kulturnog centra čiji program uključuje umjetničke, edukacijske i istraživačke programe i prezentacije namijenjene zajednici te subverzivne i kritičke istraživačke prakse. Cilj suradnje je osmišljavanje participativnog i transparentnog modela suupravljanja prostorom radi poboljšanja uvjeta za djelovanje aktera u području nezavisne kulture i mladih.
Platformu Doma mladih čine organizacije civilnog društva iz područja suvremene kulture i umjetnosti i sektora mladih: